• by مدیر پرتال
 • Explore
 • آبان 17, 1399

                                        

شماره دانشنامه پزشکی: 179613602021

شماره نظام پزشکی: 512780

نام و نام خانوادگی: محمد دین پناه

فرزند : علی اکبر

متولد : 1369

صادره از : قائم شهر

کدملی:  2150155575

مقطع و رشته :  دکترای پزشکی عمومی

 دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی

 

 

 

 

 • by مدیر پرتال
 • Explore
 • آبان 17, 1399

                                 

شماره دانشنامه پزشکی: 179913600827

شماره نظام پزشکی: 24350

نام و نام خانوادگی: داریوش مظفریان

فرزند : محمد شفیع

متولد : 1354

صادره از : بهبهان

کدملی:  1861578067

مقطع و رشته :  دکترای داروسازی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

 

 

 

 • by مدیر پرتال
 • Explore
 • شهریور 10, 1399

                                       

شماره دانشنامه پزشکی: 199815658628

شماره نظام پزشکی: د-226828

نام و نام خانوادگی: محمدرضا امینی گرام

فرزند : جعفر

متولد : 1349

صادره از : شیراز

کدملی:  2298989079

مقطع و رشته :  دکترای  داروسازی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

 • by irimc2
 • Explore
 • اسفند 27, 1398
 • by irimc2
 • Explore
 • اسفند 27, 1398

                                         

شماره دانشنامه پزشکی: 179813600886

شماره نظام پزشکی: 899930

نام و نام خانوادگی: احسان اشکاوندی

فرزند : مرتضی

متولد : 1371

صادره از : اصفهان

کدملی:  1271230399

مقطع و رشته :  دکترای  پزشکی عمومی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران